luni, 3 octombrie 2011

Misiune - Viziune - Scopuri - Opțiuni strategice

MISIUNEA
 • Liceul nostru este axat, mai ales, pe linia educaţiei umaniste, punându-se accentul pe iniţierea elevilor în domeniul artelor, al educaţiei estetice atât de necesară pe drumul sinuos al devenirii ca personalitate artistică.
 • Fără ambiţia de a crea “artişti”, liceul nostru are şansa de a-şi îndeplini misiunea: dorim să atragem cât mai mulţi tineri talentaţi, cu aptitudini artistice, sportive, lingvistice sau pedagogice, care să vină cu convingerea că dorinţele lor de formare vor prinde contur, că talentul lor îşi va găsi împlinirea şi să poată spune, în final, că şi-au găsit vocaţia.
 VIZIUNEA
 • Nu este uşor de răspuns la întrebarea Cum trebuie să fie şcoala noastră ? având în vedere cerinţa de a dezvolta la elevi spiritul activ, independenţa în gândire şi acţiune şi asigurarea unui nivel înalt de socializare
 • Răspunsul rezidă în ideea că scopurile educaţionale pe care şcoala le impune influenţează calitatea parteneriatelor cu comunitatea precum şi modul de utilizare a conţinuturilor şi strategiilor didactice.
 • Profund ancorată în procesul modernizării societăţii noastre în ansamblu, şcoala, instituţia care-şi arogă unul din cele mai importante roluri în acest complex de schimbare, se află în faţa unor deziderate majore, fiind punctul de plecare al celor mai îndrăzneţe visuri ale umanităţii.
 • Oferind mediul cel mai prielnic al dezvoltării armonioase a personalităţii umane, şcoala trebuie să răspundă cu competenţe sporite cerinţelor societăţii de azi şi de mâine, făcând din elevul de astăzi, cetăţeanul de mâine, competent în orice situaţie, înarmat cu o cultură generală care să-i ofere posibilitatea de a se integra cu uşurinţă în societate, de a putea progresa continuu.
 SCOPURI
 1. Atragerea elevilor cu aptitudini deosebite în scopul valorificării talentului lor într-un cadru organizat
 2. Aprofundarea ariilor curriculare a căror discipline se constituie ca probe la examenul de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior
 3. Formarea continuă a corpului profesoral pentru aplicarea metodelor activ-participative şi utilizarea tehnicilor noi de evaluare
 4. Atragerea şi titularizarea profesorilor cu rezultate deosebite în vederea obţinerii unor performanţe remarcabile în instruirea şi educarea elevilor
 5. Crearea în şcoală a unui climat de emulaţie pentru ca fiecare elev să-şi poată valorifica interesele şi aptitudinile
 6. Modernizarea în continuare a bazei materiale, inclusiv cu tehnologie modernă de calcul şi comunicare
 7. Promovarea educaţiei interdisciplinare
 8. Promovarea învăţării permanente şi a celei centrate pe elev
 9. Promovarea valorilor culturale europene
 10. Cultivarea unei atitudini nondiscriminatorii
 11. Înfiinţarea nivelului de învățământ preşcolar pentru a facilita desfăşurarea practicii pedagogice de profil
 OPŢIUNI STRATEGICE
Principalele opţiuni strategice din perioada 2008-2012 vor viza dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:
 • Dezvoltarea curriculară
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare
 • Dezvoltarea cooperării europene

duminică, 2 octombrie 2011

Practica pedagogică

Partea integrantă a programului de pregătire a cadrelor didactice, practica pedagogică contribuie la formarea deprinderilor necesare exercitării profesiunilor de institutor – educatori/învăţători.
            Acestea trebuie să fie astfel concepute şi dirijate încât să reprezinte rezultatul îmbinării într-un mod adecvat a teoriei psihopedagogice şi metodice cu practica cunoaşterii copilului şi modelării acestuia în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale, orientate şi stimulate în direcţia realizării idealului educaţional. Priceperile şi capacităţile didactice de ansamblu formate în cadrul practicii pedagogice trebuie să alcătuiască un tot unitar, un sistem cu largă deschidere către cerinţele viitoare ale vieţii şcolare.
             După cum am precizat în postarea anterioară, Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahuţă" oferă posibilitatea elevilor din cadrul filierei vocaţionale (profil pedagogic) să-şi formeze competenţele specifice profesiei de educator/învăţător pe parcursul orelor de pregătire practică.
             Practica pedagogică trebuie să constituie pentru fiecare elev un exerciţiu sistematic de deprindere a metodologiei didactice specifice grădiniţei şi claselor primare, un exerciţiu eficient de însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare, de formulare a unor ipoteze, de experimentare a acestora.
Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)