marți, 28 martie 2023

Admitere Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" Bârlad 2023-2024

 Pliant LPIP

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2023-2024

Filiera

Profilul

Specializarea

Nr.

clase

Nr.

locuri

VOCAȚIONALĂ

PEDAGOGIC

Învățători-educatoare

1

24

Învățători-educatoare – intensiv lb. engleză

1

24

Educator-puericultor

1

24

ARTISTIC

Arte plastice și decorative

1

24

Muzică

1

24

SPORTIV

Rugby/Atletism

1

24

TOTAL

6

144

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

 

Acte necesare pentru înscriere la probele de aptitudini (15 – 16 mai 2023)

 

 

Observații

DOSAR CU ȘINĂ

 

CERERE

 

ANEXA FIȘEI DE INSCRIERE ELIBERATĂ DE ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ

 

COPIE CERTIFICAT NAȘTERE ELEV

 

COPIE CARTE DE IDENTITATE ELEV

 

COPII CĂRȚI DE IDENTITATE PĂRINȚI

 

ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (CLINIC SĂNĂTOS) – aviz favorabil participării la probele de aptitudini sportive

pentru profilul pedagogic și pentru profilul sportiv

Acte necesare pentru completarea dosarului în vederea admiterii propriu-zise (până la 4 IULIE 2023):

             Foaia matricolă pentru clasele V-VIII care să cuprindă media generală pe cei patru ani de studiu

             Adeverință cu media de la evaluare națională

             Adeverință medicală și aviz epidemiologic de la medicul de familie

NOTE:

1.      La profilul pedagogic, rezultatul probelor este ADMIS/RESPINS, iar admiterea la liceu se realizează în funcție de media de admitere.

2.      La profilul artistic (arte plastice și decorative și muzică) și sportiv, nota finală a probelor de aptitudini intră în calculul mediei de admitere la liceul nostru, după cum urmează:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere.

CALENDARUL ADMITERII

PERIOADA

EVENIMENTUL

10 – 12 MAI 2023

ELIBERAREA ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE (și a altor documente, în funcție de profil) DE CĂTRE ȘCOLILE GIMNAZIALE  PENTRU  ELEVII  SAU ABSOLVENȚII CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA PROBE DE APTITUDINI

15-16 MAI 2023

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI (direct la liceu sau prin email, la adresa licped_ro@yahoo.com)

17 – 19 MAI 2023

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

22 MAI 2023

COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

26 MAI 2023

TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE  A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI

15 IUNIE 2023

ACTUALIZAREA  LISTELOR CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI, PRIN ELIMINAREA CANDIDAȚILOR  CORIGENȚI,  REPETENȚI,  AMÂNAȚI  SAU  EXMATRICULAȚI

4 IULIE 2023

TRANSMITEREA  DE  CĂTRE  ISJ A BAZEI DE DATE JUDEȚENE CU MEDIILE  DE  ADMITERE 

COMPLETAREA DOSARELOR

5 IULIE 2023

VALIDAREA DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA LICEUL PEDAGOGIC ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE


PROBELE DE APTITUDINI

SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR (PROFIL PEDAGOGIC)

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;

b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviul

Interviul constă în:

a) lectură la prima vedere a unui text literar;

b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:

1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.

2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.

3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.

4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, deregulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.

5. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidațilorcare au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordineadescrescătoare a mediilor de admitere.

 

B. SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE (PROFIL ARTISTIC)

I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care celpuţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje,diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, detextură etc.

Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

Timp de lucru: 5 ore.

Criterii generale de apreciere:

- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- raportul dintre obiecte (proporţii);

- forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

II. PROBĂ DE CREATIVITATE

O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.

b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

- unitatea compoziţiei;

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

- notă personală, originalitate, creativitate.

NOTE:

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin deciziainspectoratului școlar județean și sunt compuse din:

- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- vicepreşedinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate;

- membri (cu drept de notare) – doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care candidatulsusține probele.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte camedie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cudrept de notare al comisiei.

3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculatăcu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II-a.

6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

C. SPECIALIZAREA MUZICĂ – SECȚIA TEORETICĂ (PROFIL ARTISTIC)

PROBA I:

- Auz melodic

- Identificarea notelor muzicale și a valorilor de note într-un solfegiu la prima vedere

PROBA A II-A

-Recunoașterea sunetelor muzicale dintr-un fragment dat

PROBA A III-A

- Prezentarea  a două piese muzicale  instrumentale la alegerea candidatului sau interpretareavocală a trei piese din genuri diferite

1. Comisia de examinare şi evaluare este numită prin decizia inspectoratului şcolar judeţean şi este compusă din:

- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;

- membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în mod excepţional, unul de o specialitate înrudită.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la cele trei probe.

4. Media finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

 

D. SPECIALIZAREA ATLETISM/RUGBY – PROFIL SPORTIV

Admiterea elevilor este condiţionată de :

Ø existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiţie eliminatorie;

Ø susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:

- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

- secretar – secretarul unității de învățământ;

- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.


ATLETISM

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

TRIATLON “A” SAU “B” – LA ALEGERE:

Nr.

crt.

Probe şinorme

Valoareanoteloracordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

Triatlon “A”  (puncte)

135

145

145

155

155

165

165

175

175

185

185

195

195

205

205

215

215

225

225

235

2.

Triatlon “B”  (puncte)

125

135

135

145

145

155

155

165

165

175

175

185

185

195

195

205

205

215

215

225

 

NOTĂ: Triatlonul “A” :60 m.p. cu start de sus; săriturăînlungime cu elan; 800 m.p.

Triatlonul “B” :60 m.p. cu start de jos; săriturăînlungime cu elan; aruncareamingii de oină la distanţă

            Transformareaperformanţelorînpuncte se face dupătabela de tetratlonînvigoare.

B. PROBE SPECIFICE

O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:

Nr.

crt.

Probe şinorme

Valoareanoteloracordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1.

100 m.p. (sec)

15.0

14.0

14.8

13.8

14.6

13.6

14.4

13.4

14.2

13.2

14.0

13.0

13.8

12.8

13.6

12.6

13.4

12.4

13.2

12.2

2.

200 m.p. (sec)

29.8

28.3

29.5

28.0

29.2

27.7

28.9

27.4

28.6

27.1

28.3

26.8

28.0

26.5

27.7

26.2

27.4

25.9

27.1

25.6

3.

400 m.p. (sec)

66.5

59.5

66.0

59.0

65.5

58.5

65.0

58.0

64.5

57.5

64.0

57.0

63.5

56.5

63.0

56.0

62.5

55.5

62.0

55.0

4.

800 m.p. (sec)

2.42

2.31

2.40

2.29

2.38

2.27

2.36

2.25

2.34

2.23

2.32

2.21

2.30

2.19

2.28

2.17

2.26

2.15

2.24

2.13

5.

3000 m.p. (min)

11.20

10.40

11.15

10.35

11.10

10.30

11.05

10.25

11.00

10.20

10.55

10.15

10.50

10.10

10.45

10.05

10.40

10.00

10.35

9.55

6.

100 m.g. F /  

110 m.g. B (min)

17.4

17.4

17.3

17.3

17.2

17.2

17.1

17.1

17.0

17.0

16.9

16.9

16.8

16.8

16.7

16.7

16.6

16.6

16.5

16.5

7.

400 m.g. F/ B (sec)

1.25

1.15

1.24

1.14

1.23

1.13

1.22

1.12

1.21.

1.11

1.20

1.10

1.19

1.09

1.18

1.08

1.17

1.07

1.16

1.06

8.

2000 m. obst. (min)

9.05

8.05

9.00

8.00

8.55

7.55

8.50

7.05

8.45

7.45

8.40

7.40

8.35

7.35

8.30

7.30

8.25

7.25

8.20

7.20

9.

Marş3 km. F /  

5 km. B (min)

19.30

31.00

19.20

30.50

19.10

30.40

19.00

30.30

18.50

30.20

18.40

30.10

18.30

30.00

18.20

29.50

18.10

29.40

18.00

29.30

10.

S. înălţime (m)

1.23

1.33

1.26

1.36

1.29

1.39

1.32

1.42

1.35

145

1.38

1.48

1.41

1.51

1.44

1.54

1.47

1.57

1.50

1.60

11.

S. lungime (m)

4.10

4.60

420

4.70

4.30

4.80

4.40

4.90

4.50

5.00

4.60

5.10

4.70

5.20

4.80

5.30

4.90

5.40

5.00

5.50

12.

S. prăjina (m)

1.75

1.90

1.80

2.00

1.85

2.10

1.90

2.20

1.95

2.30

2.00

2.40

2.05

2.50

2.10

2.60

2.15

2.70

2.20

2.80

13.

Ar.greutate (m)

7.40

8.40

7.60

8.60

7.80

8.80

8.00

9.00

8.20

9.20

8.40

9.40

8.60

9.60

8.80

9.80

9.00

10.00

9.20

10.20

14.

Ar. disc (m)

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

27

23

29

24

.31

25

33

26

35

15.

Ar. suliţă (m)

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

22

27

24

29

26

31

28

33

30

35

16.

Ar. ciocan (m)

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

RUGBY

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

Nr. crt.

Probe şinorme

Valoareanoteloracordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Alergare de viteză50 m cu start de sus (sec)

8.4

8.3

8.2

8.1

8.0

7.9

7.8

7.7

7.6

7.5

2.

Alergare de rezistenţă 1000 m (min)

4.15

4.10

4.05

4.00

3.50

3.45

3.40

3.35

3.30

3.25

3.

Sărituraînlungime de peloc (cm)

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230


B. PROBE SPECIFICE

Nr. crt.

Probe şinorme

Valoareanoteloracordate

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

1.

Structurătehnică*

Se apreciazăîndemânareaculegeriimingii de pe sol, corectitudineaşivitezapaselor.

2.

Joc cu efectivdiferit (7,13,15), peteren normal sauredus

Se apreciazănivelultehnic-tactic şicomportamentulînjoc, conform specificuluifiecărui post

 

* Structură tehnică - Culegerea a 6 mingi aşezate pe sol din 2 în 2 metri şi pasarea lor alternativă (dreapta-stânga) către doi parteneri care se deplasează simultan cu executantul.


Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)